Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Οἱ ὁδοκαθαρισταί τοῦ Φαίδρου Μπαρλᾶ

Ξημερώνει... Ἀπάνω,
οἱ ἄγγελοι πλένουν τὸ στερέωμα,
παραδίδουν τὸν οὐρανὸ στίλβοντα καὶ ὑγρό.
Οἱ ὁδοκαθαρισταὶ, κάτω,
καθαρίζουν τοὺς δρόμους...

Σταματοῦν ποῦ καὶ ποῦ·
ἀνεμίζουν τὸ σφουγγαρόπανο οἱ πρῶτοι,
τὴν σκοῦπα οἱ δεύτεροι -
χαιρετιοῦνται...

Οἱ ὁδοκαθαρισταὶ
διαγράφουν τὰ ἴχνη τῶν νεκρῶν 
τῆς χθεσινῆς ημέρας :
ἐξαφανίζουν τοὺς λεκέδες ἀπ΄τὸ αἷμα 
τοῦ σκοτωμένου ποδηλάτη, 
τὸ ἄδειο πακέτο τῶν τσιγάρων,
τὸ γράμμα
ποὺ δὲν φυλάχτηκε στὸ συρτάρι...

Κάθε ἡμέρα - πιστεύουν -
πρέπει νὰ ξημερώνῃ λευκή :
οἱ δρόμοι νὰ εἶναι ὅλως διόλου ἀνύποπτοι
γιὰ ὅ,τι πρόκειται νὰ δεχτοῦν...
Οἱ ὁδοκαθαρισταὶ εἶναι οἱ λειτουργοί
τῆς ἀδέκαστης Ἱστορίας.

Ὁ χρόνος δὲν ἀλλάζει τὰ μεσάνυχτα·
ἀλλάζει ὅταν οἱ ὁδοκαθαρισταὶ
καθαρίζουν τοὺς δρόμους...
Οἱ ὁδοκαθαρισταὶ σκουπίζουν, σκουπίζουν, 
φανατικὰ ἀσυμβίβαστοι...

Σηκώνονται, φωνάζουν στοὺς ἀγγέλους :
-Ἐμεῖς, συνάδελφοι, τὸ χρέος μας τὸ κάναμε.
Ἡ εὐθύνη τώρα ἀνήκει στὸ θεό,
ἀνήκει στοὺς κυβερνῆτες, ἀνήκει στὸ ἔθνος!..

Ἀποσύρονται...

Ἀνεβαίνει ὁ ἥλιος,
ξεκινοῦν τὰ λεωφορεῖα -
                                        ξυπνοῦν
οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι...(Φαῖδρος Μπαρλᾶς, ἍπανταἜκδοση 2014)