Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Ὁ μανδύας 
Τν βράχων τ σύμπλεγμα,
α πέτραι οτινες χωρίζουσι τν νθρώπων  
τὰς καρδίας καὶ τὰς ληθείας,
δύναται πως τ κατακρημνίζει
λεπτοκάμωτος μανδύας
γνησίου κα έρινου φιλίας.
 Οτω μεταλλάσσει τος γκώδεις λίθους
ες νεπαίσθητον μελωδικόν χώρισμα,
μεταξύ το γὼ καὶ το σύ.
 
Ε. Μύρων, 6/2016